Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018