Vacatures

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures. Op de hoogte worden gehouden van nieuwe vacatures? Schrijf je dan in!

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam. Per 1 juni 2019 is Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert dus het beleid uit voor Weesp. Voor verschillende projecten in het fysieke domein adviseer je projecten en programma's over hun in- en externe communicatieprojecten en draag je zorg voor de uitvoering ervan. Je geeft invulling aan communicatievragen en kunt deze direct vertalen naar praktische oplossingen. Je adviseert de projectleiders over communicatievraagstukken, bewonersparticipatie en de inzet van activiteiten die bijdragen aan de projectdoelstellingen. Verder stel je communicatieplannen op en voer je deze uit. Je werkt nauw samen met de webredactie; je schrijft en redigeert zodoende ook on- en offline teksten voor verschillende kanalen. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met bewonersparticipatie binnen een gemeente/ complexe organisatie. Je hebt kennis van of interesse in de Factor C-methodiek. Bij voorkeur heb je ervaring in het fysieke domein. Je bent gewend om de belangen van verschillende stakeholders te behartigen. Met gemak zet je jouw omgevingssensitiviteit in om in een kleine gemeente de juiste snaar te raken. Je kunt goed relativeren en beoordelen wat nodig is. En tenslotte ben je bestuurlijk-politiek sensitief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 10 uur per week. Z.s.m. starten. Max. tarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Reageren kan tot en met maandag 21 september 10:00 uur.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kennis & Kaders. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte in de stad nog verder onder druk. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente keuzes maken en maatregelen treffen. Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) maakt in opdracht van het college beleid en heeft regie op de uitvoering. De directie werkt daarbij veelvuldig samen met het Ingenieursbureau, Parkeren, stadsdelen en Stadsdeelwerken. Communicatie (waaronder participatie) speelt zowel bij de totstandkoming van beleid als bij de uitvoering een cruciale rol. Je gaat aan de slag met de onderwerpen: taxi, touringcar, logistiek, alternatief personenvervoer, routekaart mobiliteit/ mobiliteitsplannen en onderdoorgang Contactweg. Je ontwikkelt hiervoor communicatiestrategieën en plannen en je bent (deels) verantwoordelijk voor de uitvoering. Je bewaakt de reputatie van het thema, monitort en reageert op issues en informeert (bestuurs)woordvoering goed en tijdig bij kansen of risico's. Daarnaast ben je vaste gesprekspartner van de opdrachtgever en neem je (op afroep) deel aan projectoverleggen. Tot slot ben je eerste aanspreekpunt voor de collega's (Specialisten) in de backoffice van het Communicatiebureau. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring bij een overheidsinstelling met omgevingscommunicatie (Grootstedelijke projecten, rijk, provincie). Ook heb je ervaring met communicatieadvisering en (issue) management op het gebied van complexe en mediagevoelige infrastructurele projecten of thema's. Verder heb je ervaring in het bereikbaarheidsdomein, met werken in een bestuurlijk complexe omgeving en met politiek/ maatschappelijke gevoelige projecten en beleidsthema's. Je hebt zowel strategisch denken als slim uitvoeren in de vingers. Daarnaast heb je een proactieve en dienstbare houding, een goede antenne voor (publicitaire) kansen en de buitenwereld. Je kan omgaan met ad hoc verzoeken die het meestal projectmatig karakter, doorkruisen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Z.s.m. starten. Max. tarief: 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).
Amsterdam - Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een woordvoerder/ strategisch adviseur. In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de merkpositionering van Waternet. Het zwaartepunt van je werk ligt op mediawoordvoering. Je richt je vooral op de taken die Waternet uitvoert voor de gemeente Amsterdam, waaronder het leveren van drinkwater aan alle huishoudens in de stad. Je adviseert over communicatie binnen projecten en zorgt voor samenhang en meerwaarde in de externe communicatie. Je treedt op als woordvoerder voor projecten (bv. projecten over droogte/ klimaatadaptatie), je vervangt de andere woordvoerders waar nodig en je adviseert de directie bij externe optredens. Je ziet publicitaire kansen en bedreigingen en je weet hier tijdig op in te spelen. Gezocht wordt een woordvoerder (HBO) met minimaal drie jaar ervaring, opgedaan bij een soortgelijke organisatie waarin meerdere belangen gecombineerd moesten worden. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, goed ontwikkelde adviesvaardigheden, overtuigingskracht en je bent hands-on. Verder schakel je snel en doelgericht. Bij voorkeur heb je ervaring en affiniteit met het Agile werken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden op basis van detachering. Met optie tot verlenging. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Z.s.m. starten.
Oosterhout - Voor de gemeente Oosterhout zoekt pzSearch een strategisch HR (beleids)adviseur - interim. Je belangrijkste opdracht is het vertalen van de organisatievisie naar een strategische HR visie. Daarbij hoort ook een operationele vertaling naar concrete programma’s en projecten die bijdragen aan het realiseren van de organisatie- en HR visie. Samen met de andere (beleids)adviseurs ga je aan de slag met deze projecten. Daarnaast geef je samen met het HR-team richting aan de verdere professionalisering van HR binnen de organisatie (op basis van het principe zelforganisatie). Doelstelling is om HR in de organisatie naar een hoger plan te tillen en te bouwen aan een toekomstbestendige HR-afdeling die de gemeente optimaal in haar ontwikkelingen faciliteert. Gezocht wordt een adviseur (WO is een vereiste - bij voorkeur HR/ Organisatiekunde) met ervaring in het opstellen van strategisch HR beleid en de uitvoering daarvan. Je bent gericht op samenwerking, organisatiesensitief en je hebt ervaring met het managen van diverse uiteenlopende belangen. Verder schakel je makkelijk tussen verschillende disciplines en je bent in staat om steeds op zoek te gaan naar verbinding binnen de organisatie en binnen het HR team. Bij voorkeur heb je werkervaring bij een gemeente. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging is mogelijk. 24 tot 32 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. Reageren kan tot en met woensdag 23 september 12:00 uur. Tarief in overleg.
Zwolle - Voor de gemeente Zwolle zoekt legalSearch een handhavingsjurist bouw- en ro-wetgeving (interim). De komende periode wil de gemeente het VTH beleidsplan afronden en het VTH programma en jaarverslag maken. Daarnaast spelen een aantal grotere projecten. Deze werkzaamheden zijn niet te combineren met de juridische vraagbaakfunctie en het behandelen van een aantal handhavingszaken. Daarom is de gemeente op zoek naar tijdelijke versterking bij het team Juridische ondersteuning. Je behandelt i.s.m. de bouwtoezichthouders klachten, handhavingsverzoeken en ambtshalve handhavingszaken. Daarbij ondersteun je de bouwtoezichthouders en bewaak je de (juridische) kwaliteit van de besluiten en de procedure. Je adviseert het bestuur en de collega’s over complexe handhavingszaken en je levert algemene juridische ondersteuning op het gebied van handhaving. Ook fungeer je als vraagbaakfunctie voor collega’s. Gezocht wordt een jurist (HBO) met ten minste vijf jaar ervaring met bestuursrechtelijke handhaving op bouw- en ro-gebied. Verder ben je flexibel, empathisch, oplossingsgericht, daadkrachtig en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van minimaal vier maanden op basis van detachering. Met optie tot verlenging. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 24 tot 32 uur per week. Startdatum: 5 oktober 2020. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met woensdag 23 september 12:00 uur.
Rotterdam - Voor De Politie zoekt pzSearch een recruiter externe inhuur (interim). De Inhuurdesk Politie verzorgt het inhuren van een breed scala aan gespecialiseerd extern personeel en (interim) managementfuncties. Je draagt in deze rol bij aan de inhuur van extern personeel op voornamelijk HBO/WO niveau en je bent verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces (van de capaciteitsvraag tot aan de inleenopdracht).Je informeert en adviseert over het uitzetten van aanvragen middels de aanbestedingswet en de beoordelingssystematiekconform het DAS. Je bent zodoende het aanspreekpunt voor de inhurende manager vanaf schaal 10, en je begeleidt hem/haar in dit werving- en selectieproces. Samen stel je een functieprofiel op met de bijbehorende selectiecriteria en je beoordeelt de binnengekomen cv's op basis van de eerder bepaalde selectiecriteria. Op een dienstverlenende en klantgerichte wijze stuur je op de uitvoering van een rechtmatig en doelmatig aanbestedingsproces. Daarnaast lever je een positieve en actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de ambassadeursrol en de processen rondom externe inhuur. Gezocht wordt een recruiter (HBO) met minimaal drie jaar ervaring op het gebied van externe inhuur, binnen grote (1000+) organisaties. Ook heb je minimaal een jaar ervaring binnen de (semi)overheid en met het opstellen van functieprofielen en offerteaanvragen, via de Aanbestedingswet/ Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Verder heb je ervaring met proactief stakeholdermanagement en het begeleiden/ adviseren van hiring managers of directie op locatie (bij voorkeur binnen grote (1000+) (semi)overheidsorganisaties). Daarnaast heb je ervaring met het bijhouden van diverse intensieve en uitgebreide administratieve processen omtrent externe inhuur. En je hebt ervaring met het onderhouden van relaties en contacten met leveranciers, bij voorkeur vanuit een inkoopdiscipline en/of binnen grote (1000+) (semi)overheidsorganisaties. Tenslotte ben je goed op de hoogte van de (aanbestedings-) wet- en regelgeving. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 mei 2020 (interim). Verlenging is eventueel mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 16 november 2020. Max. tarief: 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Standplaats betreft Rotterdam, maar er wordt in het kader van Corona grotendeels vanuit huis gewerkt. Reageren kan tot en met donderdag 24 september 17:00 uur.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA). Je bent onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-18 jaar. De vaccinatiegraden RVP zijn in Amsterdam lager dan het Landelijk gemiddelde. Bestuurlijk is de druk groot om deze relatief lage vaccinatiegraden z.s.m. te verhogen naar acceptabele waarden, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de WHO. Je stelt zodoende de communicatiestrategie op, op basis van de ambities en doelstellingen van het programma VVA met het TIP-raamwerk als uitgangspunt. Met daarin de aanpak voor het bevorderen van communicatie tussen, en met relevante stakeholders; burgers (specifieke doelgroepen), hulpverleners/professionals en overige belanghebbenden. Je doet nader onderzoek en je zorgt voor het (mede) verzamelen/ ophalen van kennis binnen het vakgebied communicatie over wat wel/niet werkt rond het thema vaccineren. Je werkt verder deze communicatiestrategie uit naar concrete acties/ interventies. Ook lever je een bijdrage aan lopende communicatielijnen waarvan praktijkervaringen (do's and dont's ) en data gebruikt kunnen worden om de (communicatie)strategie aan te scherpen. Je krijgt functionele aansturing van de programmamanager en hiërarchisch aansturing van de teamleider van het communicatiebureau GGD. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met kennis van het Sociaal Domein, Publieke gezondheidszorg en/of Jeugdgezondheidszorg. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een grote/ complexe overheidsorganisatie. Je hebt ervaring met publiekscommunicatie naar diverse (ook moeilijk bereikbare en kwetsbare) doelgroepen en ervaring met het werken vanuit een programmatische aanpak. Ook heb je ervaring met veranderprocessen en organisatieontwikkeling. Je bent in staat om op strategisch niveau te werken en een vertaling te maken van de programmadoelen naar communicatiedoelen en indien nodig hieraan operationeel uitvoering te geven. Verder heb je een vlotte scherpe pen met oog voor de diversiteit aan doelgroepen binnen Amsterdam. Daarnaast ben je in staat jouw professionaliteit te combineren met de inzichten uit de praktijk, wetenschappelijk onderzoek en die van professionals. En tenslotte heb je geen 9-tot-5 mentaliteit. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 20 uur per week. Max. tarief is 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).
Zwolle - Voor de provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen. In het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Staatsbosbeheer werkt aan de maatregelen die binnen het gebied moeten plaatsvinden om tot hoogveenherstel te komen. In 2018 zijn verschillende uitvoeringswerkzaamheden gestart en de komende jaren worden nieuwe werkzaamheden opgestart. Je houdt je zodoende in deze rol bezig met de omgevingscommunicatie voor dit project. Tevens ben je betrokken bij een aantal communicatie- en organisatietaken die voortvloeien vanuit de voor het project toegekende LIFE subsidie. Daarnaast houd je je bezig met activiteiten die in het kader van externe maatregelen moeten plaatsvinden. Je stelt strategisch communicatie(activiteiten)plannen op, je organiseert bijeenkomsten/ evenementen, stelt Q&A's op en je schrijft persberichten. Ook produceer je communicatiemiddelen en beheer je de communicatiekanalen. En tenslotte bewaak je het profiel van LTO Noord en Staatsbosbeheer in de communicatie. Gezocht wordt een adviseur (HBO) die aan minimaal één vergelijkbaar Natura2000-project gewerkt heeft. Je hebt ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie tijdens de plan- en uitvoeringsfase van een project, waarbij afstemming over de communicatieboodschap en de wijze van communiceren in afstemming plaatsvindt met diverse stakeholders die bij het project betrokken zijn. Ook heb je ervaring met het creëren en bijhouden van specifieke projectcommunicatiemiddelen zoals factsheets, nieuwsbrieven en projectwebsites. Verder heb je ervaring met het bedenken en organiseren van specifieke activiteiten zoals informatiebijeenkomsten en excursies. En tenslotte beschik je over goede schriftelijke vaardigheden, creativiteit, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en je bent resultaatgerichtheid en omgevingsbewust. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2020. Verlenging is mogelijk. 12 tot 16 uur per week. Startdatum: 12 oktober 2020. Tarief in overleg.
Amstelveen - Voor de gemeente Amstelveen zoekt Redactie & Co een community manager intranet. Als onderdeel van het Team Digitale Communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en promotie van het social intranet Plek. Je brengt medewerkers en afdelingen bij elkaar en informeert hen over het gebruik en de functionaliteiten van het social intranet. De focus zal in 2020 vooral gericht zijn op digitaal samenwerken met Office365 producten in Plek. Dit doe je o.a. door promotieactiviteiten en workshops te geven, zowel fysiek als digitaal via Teams. In deze rol schakel je ook met interne communicatie. Gezocht wordt een manager (HBO) met minimaal een jaar ervaring in de afgelopen drie jaar met het adviseren van organisaties over het gebruik van Office365 producten in een intranetomgeving. Bij voorkeur opgedaan bij de (semi)overheid. Je hebt ervaring met het adviseren van management over digitaal samenwerken m.b.v. een social intranet. Bij voorkeur heb je ervaring met het platform Plek. Binnen dit platform heb je ervaring met MS WOPI (samenwerken in documenten) en Office365. Daarnaast heb je ervaring met het promoten van, het stimuleren, het ondersteunen van gebruikers/ teams bij digitaal samenwerken m.b.v. een social intranet. Verder vind je snel je weg in een bestuurlijke omgeving, weet je je aan te passen aan de verschillende functiegroepen in een organisatie en kun je goed presenteren (fysiek als digitaal via Teams). Ook ben je in staat om medewerkers te enthousiasmeren en snap je de techniek achter het platform. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vijf maanden. Verlenging met twee keer drie maanden is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 12 oktober 2020. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon). Tarief in overleg.
Woerden - Voor de gemeente Woerden is legalSearch op zoek naar een handhavingsjurist omgevingsrecht (interim). Je bent verantwoordelijk voor handhavingszaken op het gebied van bouw, Ruimtelijke Ordening, milieu en Bijzondere Wetten. Je adviseert het bestuur, het management en je collega's omtrent diverse VTH zaken. Verder behandel je bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van handhavingszaken. Gezocht wordt een jurist (WO) met minimaal drie jaar werkervaring als handhavingsjurist WABO, APV, milieu en bijzondere wetten in de afgelopen zes jaar binnen een gemeente. Je hebt aantoonbare ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures. Ook heb je ervaring met het adviseren op strategisch niveau. Verder heb je ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving, beschik je over analytisch vermogen en ben je stressbestendig en flexibel. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van drie maanden op basis van detachering (interim). Verlenging is optioneel. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 16 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. Reageren kan tot en met dinsdag 22 september 12:00 uur. Salaris in overleg.
Hilversum - Voor de NPO zoekt pzSearch een ICT recruiter (interim). De afdeling HR/ Recruitment maakt onderdeel uit van Directie Staff. Je gaat in deze rol aan de slag met de werving en selectie van ICT professionals door onder meer gebruik te maken van search activiteiten. Er wordt een nieuwe app NPO Start gebouwd. NPO wordt hierbij ondersteund door een extern bureau. Zij leveren tijdelijk medewerkers die deze app in eerste instantie zullen gaan bouwen. Deze medewerkers zullen vervangen moeten worden door vaste medewerkers. De volgende profielen moeten worden geworven: data engineer, data scientist, solutions architect en devOps engineers (Front-developers, IOS en Android ontwikkelaars, full stack developers). Naast deze activiteiten heb je een ondersteunende rol richting de Clusterlead Front End Services en pak je activiteiten op om NPO Technologie en NPO Start op de kaart te zetten. Dit door bv. een landingspagina aan te maken op de werkenbij site, door evenementen te organiseren waarmee NPO enerzijds ICT kandidaten weet aan te trekken voor huidige functies en anderzijds op het vizier komt van ICT kandidaten voor toekomstige functies. Gezocht wordt een recruiter (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring als ICT recruiter. Je hebt ervaring met het werven van geschikte kandidaten binnen een IT en Agile engineering cultuur. Je weet potentiële kandidaten te triggeren door niet alleen enthousiasme maar vooral door inhoudelijke kennis. Je bent een stevige gesprekspartner en je bent zeer ervaren in het searchen naar kandidaten via verschillende methoden. Boolean search kent geen geheimen voor je. Je hebt aantoonbaar succesvol Data- en DevOps profielen ingevuld. Ervaring met hackerrank is een pre. Verder kan je goed communiceren, beschik je over interpersoonlijke sensitiviteit en ben je resultaatgerichtheid. En tenslotte beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2020 (interim). 36 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. Max. tarief 65,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Per succesvolle plaatsing (aantoonbaar door jouw eigen inspanningen) ontvang je additioneel een bonus van € 1.000,- excl. btw. 'Bring-your-own-device' is van toepassing (laptop min. voorzien van een USB poort, Netwerk aansluiting (UTP), Display- of HDMI poort en geschikt voor Skype for business en VMware Horizon Client). Reageren kan tot en met 17 september 10:00 uur.
Den Haag - Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je gaat de bestaande online redactie (drie personen) ondersteunen. Jouw belangrijkste taak is te zorgen voor kwalitatief goede content op de digitale kanalen en op social media. Je zorgt ervoor dat de content aansluit bij de doelgroepen en precies de juiste tone of voice heeft. Je adviseert je collega’s over het schrijven voor het web en de verschillende social media kanalen. Daarnaast schrijf je zelf teksten en geef je advies over het inzetten van de verschillende online kanalen bij communicatiecampagnes. Je beantwoordt vragen die mensen via de online kanalen worden gesteld. Je monitort onderwerpen die relevant zijn en je zorgt voor de juiste terugkoppeling van discussies in de organisatie. Gezocht wordt een redacteur/ contentmanager (HBO Communicatie/ Contentmarketing) met minimaal vijf jaar ervaring met het schrijven en plaatsen van content in de afgelopen tien jaar. Je hebt ervaring en kennis van het zakelijk inzetten van verschillende sociale kanalen. Verder heb je ervaring met diverse CMS-en, webrichttlijnen en met (het schrijven van) SEO. Bij voorkeur heb je minimaal twee jaar ervaring in de zorg/ medische wetenschap en met Typo 3 en PiwikPro in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast ben je communicatief vaardig, flexibel, samenwerkingsgericht, stressbestendig en proactief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging met drie maanden is mogelijk. 16 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. De opdracht wordt vervuld op de vrijdag; de 2e dag wordt in overleg bepaald en mogelijk wisselend per week. Max. uurtarief 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verder reis- en onkosten).
Den Haag/ Utrecht - Voor VNG Realisatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten. VNG Realisatie werkt voor alle Nederlandse gemeenten aan vraagstukken in de uitvoering. Dit doen ze o.a. door het samenbrengen van gemeenten in innovatieve pilots, maar ook door het ontwikkelen van standaarden, collectieve inkoop en het aanbieden van collectieve diensten. In deze rol breng je zodoende de verschillende vragen bij elkaar, zorg je voor de vertaling naar een gedegen communicatieplan, een heldere kernboodschap met bijbehorende middelenmix en planning. Je betrekt de verschillende expertises bij de uitvoering van de communicatieplannen, je bewaakt de voortgang/ samenhang met andere communicatieplannen, produceert communicatiemiddelen/ -activiteiten en je stuurt waar nodig bij. Verder geef je o.a. advies over de communicatie en positionering van de digitale dienstverlening, leg je verbinding tussen thema’s en houd je de kennis/ informatie actueel op alle communicatiekanalen. Daarnaast schrijf/ redigeer je teksten over de producten voor verschillende doelgroepen, voer je effectmeting(en) uit en borg je dat de informatievoorziening aansluit bij de verwachting/ vragen van de diverse doelgroepen bij gemeenten. Als senior communicatieadviseur (HBO) heb je minimaal vijf jaar ervaring met complexe ICT-trajecten bij de (semi-)overheid. Zodoende heb je voldoende kennis/ ervaring, maar vooral ook affiniteit met e-overheid en digitalisering. Ook heb je kennis van verandermanagement en arbeidsmarktcommunicatie. Met gemak stel je een heldere communicatiestrategie op. Daarnaast heb je ervaring in samenwerking/ aansturing van communicatieprofessionals en heb je ervaring met het optimaliseren van digitale communicatie voor meerdere doelgroepen en stakeholders. Verder ben je breed inzetbaar, omgevingsbewust (in- en extern), proactief, doortastend, flexibel, taalvaardig en samenwerkings-, kwaliteits,- resultaat- en klantgericht. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2020. Verlenging tot maximaal 36 maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. Maximaal 36 uur per week. Tarief in overleg.
Delft - Voor de gemeente Delft zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Corona en Veiligheid. In deze rol adviseer en ondersteun je de gemeente bij de in- en externe communicatie inzake Corona- en Veiligheid. Je monitort wat landelijk en regionaal wordt besloten/ gecommuniceerd en je vertaalt dit naar de situatie in Delft. Je pakt communicatiewerkzaamheden op die worden afgesproken in de werkgroepen. Je voert regie op de inzet van communicatiemiddelen die in het kader van de coronamaatregelen worden ingezet. Ook verzorg je de interne communicatie, lever je analyses en maak je uiteenlopende communicatiemiddelen. Verder voer je het communicatieplan Veiligheid uit. Het gaat hier om veel diverse projecten, met verschillende looptijden over meerdere veiligheidsonderwerpen. Veelal gaat het om preventieve voorlichting gericht op gedragsbeïnvloeding. Dit alles doe je samen met de senior adviseur. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal drie jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar in een vergelijkbare functie bij een gemeentelijke organisatie. Ook heb je minimaal twee jaar ervaring met de inzet van online en social media. Verder heb je ervaring met de uitvoering van complexe opdrachten binnen afgesproken kaders. Met gemak schakel je tussen strategische, tactische en uitvoerende communicatie. Daarnaast ben je energiek, hands-on, zelfstandig, stressbesteding, oplossingsgericht, verbindend, positief en flexibel. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering voor de duur van een jaar. 36 uur per week. Startdatum: 19 oktober 2020. Salaris in overleg.
Den Haag/ Utrecht - Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Newsroom en interne communicatie. Je maakt onderdeel uit van de Newsroom. De ambitie van de VNG Newsroom is bijdragen aan de verbetering van samenhangende communicatie naar, dienstverlening aan en belangenbehartiging voor gemeenten. Je ondersteunt zodoende het team communicatie bij het uitvoeren van de communicatiestrategie en de bijbehorende planning. Ook adviseer je over de communicatiedoelstellingen en de bijbehorende inzet van middelen. Je signaleert de informatie- en communicatiebehoefte bij de doelgroepen. Je onderhoudt de omgevingsanalyse c.q. het mediabeeld. Verder schrijf/ redigeer je teksten voor verschillende doelgroepen, zowel technisch als meer algemeen (off- en online). Verder optimaliseer je de online kanalen, zet je events op, bewaak je de planningen voor de mailings/ nieuwsbrieven en voer je effectmetingen uit. En tenslotte zorg je voor de vindbaarheid, actualiteit en volledigheid van de informatie. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal drie jaar ervaring met communicatie rondom IT, interne communicatie, social intranet, e-overheid en digitalisering. Je hebt ervaring met CMS systemen en het optimaliseren van online kanalen. Je hebt zodoende ervaring met het optimaliseren van digitale communicatie voor meerdere gemeentelijke doelgroepen. Ook heb je ervaring met het ondersteunen van een communicatieteam op on- en offline kanalen en ervaring binnen de digitale overheid met events en webinars. Je bent samenwerkings-, kwaliteits, klant- en resultaatgericht. Ook ben je stressbestendig, omgevingsbewust, accuraat en nauwkeurig. En uiteraard beheers je de Nederlandse taal uitstekend. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2020. Verlenging tot maximaal 36 maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 36 uur per week. Tarief in overleg.
Lelystad - Voor De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zoekt legalSearch een: Handhavingsjurist (interim) Je gaat aan de slag met advisering over juridische aspecten bij toezicht. Ook voer je handhavingsprocedures uit, waaronder ook de verzoeken om handhaving. Verder vertegenwoordig je de gemeenten en provincies in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures voor handhaving. En tenslotte handel je verzoeken af op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Gezocht wordt een jurist (WO - Nederlands Recht of Omgevingsrecht) met minimaal drie jaar ervaring op het gebied van handhaving in de afgelopen zeven jaar. Je hebt ervaring met het werken in een bestuurlijk/ politieke omgeving. Verder ben je bestuurlijk sensitief, zelfstandig, probleemoplossend en analytisch. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging is optioneel. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. Salaris in overleg. Reageren kan tot en met 16 september 12:00 uur.
Rotterdam - Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur portefeuilleondersteuning Dienst Communicatie. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor de grote en eenheid overstijgende, complexe portefeuilles en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen. Je voert het intakegesprek en onderhoudt het contact met de opdrachtgevers en de stakeholders. Je hebt de coördinatie en regie op de uitwerking van activiteiten of middelen. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie en corporate communicatie, kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van de politieorganisatie langs de lijn van de strategische communicatieagenda. Gezocht wordt een adviseur (HBO - communicatie) met minimaal tien jaar ervaring in een communicatieadviesfunctie, bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein, of binnen een grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisaties/ politiek bestuurlijke context. Je hebt ervaring met de intake van complexe communicatieopdrachten en het verhelderen van de achterliggende communicatievraag. Met gemak stel je een communicatiestrategie op waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt. Ook heb je ervaring met het ontwikkelen van een communicatieaanpak van 1 vraagstuk voor meerdere doelgroepen. Verder ben je in staat om communicatieadvies te geven over communicatiestrategieën en de uitvoering daarvan. Daarnaast heb je ervaring met de regie en coördinatie op de uitwerking van communicatieactiviteiten. In het bezit zijn van extra communicatiecertificaten is een pré. Tenslotte ben je breed inzetbaar, in staat om complexe communicatievraagstukken op te pakken en vind je je weg in een complexe politiek bestuurlijke context. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 23 november 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is). Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur interne communicatie (Omgevingswet). De Omgevingswet raakt ongeveer 80% van de organisatie in meer of mindere mate. Dat zijn meer dan 15.000 collega's. De wet gaat in op 1 januari 2022 en de gemeentelijke organisatie moet goed geïnformeerd en betrokken worden over de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Je gaat je vooral bezighouden met storytelling rondom de activiteiten van de wet binnen de gemeente. Je schrijft/ redigeert artikelen en berichten op B1/B2 niveau. Je houdt de interne social media actief bij en je promoot om het aantal gebruikers en de interactiviteit te verhogen. Ook maak je filmpjes over diverse onderwerpen om te gebruiken (van trainingen tot social media). Verder ondersteun je bij het organiseren van interne bijeenkomsten/ sessies, je realiseert communicatiemiddelen en je initieert/ onderhoudt samenwerkingsverbanden met de communicatieadviseurs van aanverwante thema's/ organisatieonderdelen binnen de gemeente. Gezocht wordt een medior adviseur (HBO) met ervaring met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Je hebt ervaring met interne communicatie en het opzetten en uitvoeren van storytelling, het liefste opgedaan in een verandertraject. Je bent zodoende in staat storytelling strategisch en tactisch in te zetten en ijzersterke verhalen te schrijven die mensen raken. Verder heb je ervaring met het zelfstandig aanpakken en uitvoeren van communicatie in het ruimtelijk domein. Daarnaast heb je ervaring met de inzet van social media. Agile werken is jou niet vreemd. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa zes maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 28 uur per week. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).
Oisterwijk - Voor de gemeente Oisterwijk zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur. In het kader van gemeentelijke herindeling (Wet ahri) wordt gemeente Haaren opgesplitst en verdeeld over vier ‘ontvangende gemeenten’. Oisterwijk is per 01-01-2021 rechtsopvolger en inwoners van het dorp Haaren vallen vanaf dan onder gemeente Oisterwijk. Dit vraagt veel van het team communicatie dat de warme ontvangst en zachte landing van de nieuwe inwoners mede vormgeeft. In deze rol geef je advies over en geef je uitvoering aan communicatievraagstukken die met name operationeel of tactisch van aard zijn. Je maakt onderdeel uit van projectgroepen en je adviseert over/ geeft uitvoering aan projectcommunicatie. Ook stel je communicatieplannen op, adviseer je over/ geef je uitvoering aan interne communicatie, onderhoud je intranet en denk je mee over de doorontwikkeling hiervan. Verder monitor je, adviseer je over en geef je uitvoering aan social media. Tenslotte signaleer je ontwikkelingen op communicatiegebied en je doet voorstellen voor de verbetering. Gezocht wordt een adviseur (HBO Communicatie) met minimaal twee jaar ervaring bij een overheidsinstantie met verschillende communicatievraagstukken. Je hebt ervaring met het opstellen van communicatieplannen, interne communicatie en social media. Je bent proactief, flexibel, hands-on, bestuurlijk/ politiek-sensitief en integer. Je denkt graag mee met collega’s en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Verder beschik je over een vlotte pen en ben je thuis in social media en digitale communicatie. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van drie maanden op basis van detachering. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. Met optie tot verlenging. 24 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. Salaris in overleg.
regio Amsterdam - Voor een van onze opdrachtgevers, een productiebedrijf, zijn wij op zoek naar een pragmatische en energieke HR manager (solo positie). Als Hr manager maak je deel uit van het Management Team. Je adviseert het management over alle componenten van het personeelsbeleid in lijn met de behoefte van de business op de korte en lange termijn. Je zet HR op de kaart en draagt zorg voor een verdere professionalisering. Je pakt zowel strategische als operationele zaken op, zoals personeelsplanning, verzuim, opleiding & (talent-)ontwikkeling en recruitment. Je bent klankbord en vraagbaak voor de leidinggevenden en adviseert inzake de ontwikkeling en het functioneren van de afdeling en van individuele medewerkers. De gezochte kandidaat beschikt over een afgeronde hbo-opleiding Personeel en Arbeid (of vergelijkbaar), aangevuld met minimaal 10 jaar werkervaring binnen een HR advies functie. Ervaring binnen een MKB omgeving is een harde vereiste, ervaring binnen een productie omgeving een pré. Je hebt ervaring met het (mee) ontwikkelen en moderniseren van het P&O beleid. Verder ben je organisatie sensitief, proactief, resultaatgericht, analytisch en cijfermatig sterk. Je bent strategisch, maar stroopt ook de mouwen op om praktisch aan de slag te gaan als de situatie daar om vraagt. Tenslotte heb je overtuigingskracht en kan je snel schakelen op meerdere niveaus. Geboden wordt een functie van 24-32 uur voor onbepaalde tijd als HR manager. Je krijgt de mogelijkheid HR te ontwikkelen en te positioneren naar eigen inzicht en ervaring. Bruto jaarsalaris in overleg.
Crailo - Voor GEM Crailo zoekt paSearch een secretarieel medewerker. Voor de ontwikkeling en realisatie van buurtschap Crailo, een duurzame wijk voor wonen en werken in ’t Gooi, werken de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren samen vanuit de gezamenlijke entiteit: GEM Crailo BV. In deze rol ondersteun je de projectdirecteur en de officemanager. Je gaat je o.a. bezighouden met het inplannen van afspraken, facilitaire ondersteuning en met het voorbereiden en notuleren van diverse overleggen. Ook verzorg je de communicatie met betrokken gemeenten, stakeholders en geïnteresseerden. Verder onderhoud je de communicatiekanalen (website, social media) en organiseer je mede (participatie)bijeenkomsten/ open Crailodagen (overdag en ’s avonds). Gezocht wordt een medewerker (MBO-niveau 4) met aantoonbare werkervaring op secretarieel vlak alsmede vaardigheden op het gebied van ICT. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als secretarieel medewerker in de afgelopen acht jaar. Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Verder heb je ervaring op het gebied van communicatie (o.a. nieuwsberichten en het schrijven van teksten) en social media (op zakelijk vlak). Daarnaast kan je goed samenwerken, efficiënt werken en ben je een teamspeler en mensgericht. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met twee keer een jaar is mogelijk. 12 tot 16 uur per week. Startdatum: 15 september 2020. Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag. Reageren kan tot en met donderdag 20 augustus 17:00 uur. Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor een internationale organisatie, gespecialiseerd in op- en overslag, zijn wij op zoek naar een hr adviseur (interim). In deze solo functie ondersteun en adviseer je de managers en medewerkers op de locatie in Amsterdam (75 medewerkers). De inrichting van HR is net van start: procedures moeten worden opgesteld en uitgezocht. Je legt standaarden en templates aan en verbetert in zijn algemeenheid de processen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de uitvoer van de HR administratie, mutaties, personeelsdossiers, ziekmeldingen, vakantiedagen en uitzoek werk. Daarnaast adviseer je over HR onderwerpen als recruitment, succession planning, training, performance management, talent development, compensation & benefits and HR procedures. Je neemt deel aan HR projecten en werkt mee aan het ontwikkelen van HR beleid. Je rapport aan de Terminal Manager. Gezocht wordt een interim HR professional met 3-4 jaar ervaring met HR administratie en advies binnen een operationele omgeving. Je kennis van arbeidsrecht en sociale wet- en regelgeving in Nederland is up to date en je hebt aantoonbare ervaring met alle HR processen. Bent ervaren in het aantoonbaar structuur aanbrengen in een HR afdeling en vind dit echt leuk om te doen. Je hebt ervaring binnen het MKB, bij voorkeur binnen een productie omgeving (CAO en ploegendiensten). Geboden wordt een tijdelijke opdracht van 6 maanden in een dynamische, internationale omgeving voor 3-4 dagen per week. Tarief in overleg.
Den Haag - Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een ontwerper visuele communicatie. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van visuals die bijdragen aan de communicatie over VNG Realisatie en die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Hierbij dient de huisstijl van VNG Realisatie als uitgangspunt. Je adviseert over de inzet van visuals; zowel de keuze als de manier waarop. Je maakt de ontwerpen op basis van input van de inhoudsdeskundigen en communicatieadviseurs. Je houdt de uitingen actueel op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Verder houd je je bezig met het actief aanbrengen van en het zorgen voor samenhang in deze en andere communicatie-uitingen. En tenslotte ben je creatieve sparringpartner voor de communicatieadviseurs en inhoudelijke experts. Gezocht wordt een ontwerper (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring bij een vergelijkbare (overheids)organisatie. Ook heb je minimaal vijf jaar ervaring in het werkveld van de e-Overheid en met het werken in een team van communicatieadviseurs- en experts. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het vertalen van ingewikkelde materie (qua proces en inhoud) naar aansprekende simpele visuals (met name animaties en infographics). Tenslotte ben je resultaat- en klantgericht, omgevingsbewust, integer, zelfontwikkeld, proactief, empathisch en je kan goed samenwerken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging tot een maximale duur van 36 maanden is mogelijk (telkens met drie maanden). 10 uur per week. Startdatum: 1 juli 2020. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon). Tarief in overleg.
Utrecht - Voor Slachtofferhulp Nederland zoekt Marketing & Co een marketingspecialist (Mens als Maat) Sinds april 2019 is Slachtofferhulp Nederland van start gegaan met het programma Mens als Maat (MaM). In dit programma staat de emancipatie en de omgeving van het slachtoffer centraal. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de overall marketingstrategie en de ondersteuning hierbij van de verschillende teams binnen het programma. Je geeft advies over de invulling van de proposities en ontwikkelt deze en je geeft advies aan de programmadirecteur over de samenhang van de verschillende deelproposities. Daarnaast ontwikkel je de benodigde -campagnes en stuur je externe leveranciers/ bureaus aan. Ook draag je bij aan stakeholdermanagement (op strategisch niveau). Tenslotte woon je kwartaalplanningen, demo’s en reviews bij. Gezocht wordt een specialist (WO - marketing & communicatie) met minimaal zeven jaar ervaring als senior marketingspecialist. Ook heb je minimaal zeven jaar ervaring met het aansturen van creatieve bureaus voor het o.a. het laten uitvoeren van marketingcampagnes en positioneringsonderzoeken. Verder heb je minimaal vijf jaar ervaring in de non-profit sector, waarvan minimaal zes maanden in een organisatie met minimaal 1.000 medewerkers verspreid over meerdere locaties in Nederland. Ook heb je minimaal vijf proposities succesvol geïmplementeerd in de markt en je hebt in de afgelopen drie jaar minimaal zes maanden gewerkt als marketingspecialist in een programma met daarin verschillende teams die aan de realisatie van verschillende nieuwe proposities werkten. Bij voorkeur heb je twee jaar ervaring met het werken in een Agile omgeving en heb je ervaring met het werken met Lean Startup, customer journeys en design thinking. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Optie tot verlenging is mogelijk voor maximaal de duur van het project (verwachting 31-12-2021). Circa 28 uur per week. Uiterlijke startdatum: 1 juli 2020. Tarief in overleg.
Amsterdam - In opdracht van een jong, Amsterdams meubel bedrijf zoek ik samen met DesignConnector een energieke officemanager. Je bent intern en extern aanspreekpunt op het gebied van de dagelijkse administratief- secretariële taken, zoals de telefoon, het beantwoorden van mails en het ontvangen van de klanten. Je begeleidt indiensttreding van nieuwe collega's, administreert contracten en houdt vakantiedagen/ziekteverzuim bij. Daarnaast ben je de PA van de directie: je houdt de agenda bij, boekt reizen en handelt correspondentie zelfstandig af. Je notuleert en plant de vergaderingen. Jij hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding en 5 jaar vergelijkbare ervaring. Beschikt over prima communicatieve vaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands. Uitstekende kennis van Microsoft Office. Je bent punctueel, zelfstandig en denkt altijd een paar stappen vooruit. Je kan prioriteiten stellen, goed plannen en organiseren, kortom een echte spin in het web, die lol heeft in het ontzorgen van de directie. Wij bieden een veelzijdige fulltime functie in een klein hecht met doorgroeimogelijkheden. Bruto maandsalaris 2400,- euro.