Vacatures

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures. Op de hoogte worden gehouden van nieuwe vacatures? Schrijf je dan in!

Zwolle - Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Waterschap. Het waterschap is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Het werkgebied beslaat door deze fusie uit het zuidwestelijke deel van Drenthe en het westelijke deel van Overijssel. Met een beheersgebied van 275.500 hectare is het waterschap de het één na grootste van Nederland. Je gaat aan de slag voor het cluster Communicatie. Er liggen naast verschillende projecten (IGP en HWBP) ook enkele interne vraagstukken (financiën & begroting) op jou te wachten. Je hebt minimaal drie jaar ervaring met projectcommunicatie bij een waterschap. Je hebt ervaring met complexe en strategische communicatieonderwerpen over water, natuur en landschap. Ook heb je ervaring met stakeholderanalyses en het begeleiden van collega's hierin. Verder heb je affiniteit met interne vraagstukken over financiële processen/ begrotingscyclus. Je geeft heldere en krachtige adviezen, met oog voor actuele ontwikkelingen. Daarnaast heb je een hands-on-mentaliteit en met gemak schakel je tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. En je hebt kennis van moderne communicatietechnieken en -methoden en je overziet het gehele werkveld van de functie. Tenslotte ben je gesprekspartner voor bestuurders, (project en omgevings-)managers, medewerkers en inwoners. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa zes maanden. Verlenging met zes maanden is mogelijk. Startdatum: 17 augustus 2020. Vanaf 17 augustus werk je 16 uur per week met uitbreiding naar maximaal 36 uur per week vanaf oktober. Tarief in overleg.
Schagen - Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je zowel bestuurders als het management, projectleiders en beleidsmedewerkers. Je wordt breed ingezet: je bedenkt o.a. een communicatiestrategie, je schrijft persberichten, je denkt mee over manieren om participatie te verbeteren en je helpt bij de organisatie van inwonersavonden. Gezocht wordt een allround adviseur (HBO) met minimaal drie jaar ervaring binnen een gemeente in het publieke domein. Je hebt ervaring met projectcommunicatie, interne communicatie, inzet van social media en persvoorlichting. Je bent je ervan bewust dat communicatie voor een heel groot deel bestaat uit actief luisteren, en dat kun jij ook heel goed. Om vervolgens de meest ingewikkelde onderwerpen om te zetten in een pakkend en voor iedereen begrijpelijk verhaal. Verder kan je goed samenwerken, ben je flexibel en creatief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vijf maanden. Verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk. 24 uur per week (flexibel in te zetten (wisselende werktijden) en uit te breiden naar maximaal 32 uur na de zomermaanden). Startdatum: 18 augustus 2020. Tarief in overleg.
Harderwijk - Voor de gemeente Harderwijk zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte). De gemeente Harderwijk bereidt zich voor op de Omgevingswet. De implementatie loopt momenteel langs vier programmalijnen/ projecten: omgevingsvisie, omgevingsplan, DSO en Expeditie O gericht op het leren werken met de Omgevingswet. In deze rol ondersteun en adviseer je primair het kernteam Omgevingswet, bestaande uit de projectleiders en de projectmanager. Je gaat je o.a. bezighouden met het opstellen van een overkoepelend communicatieplan en de coördinatie van en het bevorderen van de samenhang tussen (te ontwikkelen) middelen, activiteiten en procescommunicatie. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal drie jaar ervaring binnen de (gemeentelijke) overheid en in ruimtelijke projecten. Je hebt minimaal twee jaar ervaring met strategische advisering in politiek bestuurlijke omgeving. Ook heb je minimaal twee jaar ervaring met strategische programmacommunicatie. Verder heb je een jaar ervaring in communicatietrajecten in het kader van implementatie Omgevingswet. Tenslotte ben je proactief, doortastend, een teamspeler, verbindend, innovatief en resultaatgericht. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vijf maanden. Verlenging met twee keer vier maanden is mogelijk. 4 tot 8 uur per week. Startdatum: 10 augustus 2020. Tarief in overleg.
Alphen aan den Rijn - Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt legalSearch een juridisch adviseur Sociaal Domein (interim). De gemeente heeft de ingangsdatum van de geplande subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met het Corona virus uitgesteld tot 1 juli 2021. Je levert in deze rol samen met collega’s JZI-Inwoners, adviesteam Sociaal een bijdrage aan o.a. de volgende taken: advies overbruggingscontracten en -subsidies (incl. cultuur), advies leidraden aanbestedingen met het accent op samenhang/ integraliteit/ toegang/ wettelijk kader Wmo/ verordening sociaaldomein, meeschrijven aan conceptovereenkomsten aanbestedingen, juridische vragen beantwoorden Nota van Inlichtingen, advies gunnings-/afwijzingsbrieven, advisering subsidieregeling preventie en het opstellen van subsidieverleningen en -afwijzingen. Specifiek voor Cultuur lever je, waar nodig, een bijdrage aan de contractering van de cultuurbundel en subsidiering van culturele instellingen. Het gaat hierbij om: aanpak kleine cultuur subsidiepartijen, evt. wijziging Algemene Subsidie verordening, komen tot 3 Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) met de grote cultuurpartijen voor de basisfuncties, komen tot een subsidieregeling voor de kleine cultuursubsidies en neventaken die de grote subsidiepartijen nu uitvoeren. Gezocht wordt een adviseur (WO) met minimaal twee jaar ervaring in een juridische adviseursrol binnen het Sociaal Domein in de afgelopen tien jaar waar projectmatig werken onderdeel van uitmaakte. Je hebt adviserende werkervaring op het gebied van aanbestedingsprocedures en cultuur, en tevens heb je ervaring met het adviseren van het bestuur in de afgelopen drie jaar. Verder ben je op de hoogte van relevante actualiteiten rondom juridische thema’s en je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgevingen. Daarnaast ben je flexibel, kritisch, benaderbaar, resultaat- en klantgericht, proactief, accuraat en je kan goed zelfstandig werken in een veranderende werkomgeving. Je houdt overzicht, je kunt de omgeving overtuigen met je voorstellen, je kunt invloed uitoefenen (gezag) en je bent een collega met humor. Tenslotte ben je een stevige (bestuurlijke) gesprekspartner op de verschillende niveaus binnen de gemeentelijke organisatie en je beschikt over voldoende bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van circa elf maanden (interim) op basis van detachering. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 36 uur per week (ca. 1 fte voor de periode juli 2020 tot en met december 2020. Na deze periode is behoefte aan 0,5 fte tot en met juli 2021). Startdatum: 24 augustus 2020. Salaris in overleg. Reageren kan tot en met 15 juli 12:00 uur.
Den Haag - Voor VNG zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Werk en Inkomen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatievisie, -strategie en het bijbehorende -plan plus de uitvoering, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse stakeholders. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de samenhang met andere communicatieplannen/ -projecten en je stuurt waar nodig bij. Je werkt hierbij nauw samen met verschillende project- en programmateams, de collega’s van het team communicatie van VNG Realisatie en VNG Beleid. Daarnaast heb je contact met communicatiecollega’s van ketenorganisaties en het ministerie van SZW. Ook bied je ondersteuning van de verschillende teams (bij veel gestelde vragen en regiobijeenkomsten) en je ondersteunt bij het tot stand brengen van de ondersteuningsproducten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.). Verder zorg je dat externe communicatie – via de VNG-websites actueel wordt gemaakt en blijft. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring als senior communicatieadviseur bij een vergelijkbare overheidsorganisatie en zodoende heb je ervaring binnen het politieke speelveld. Je hebt aantoonbare kennis van werkprocessen bij gemeenten binnen het sociaal domein en je hebt ook een relevant netwerk opgebouwd (SZW, UWV en VNG, maar ook met private partijen, gemeenten, SW bedrijven). Ook heb je ervaring met digitaliseringsopgaven en de informatiesamenleving. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast ben je sparringpartner, politiek sensitief en je bent in staat om in zeer korte tijd complexe onderwerpen eigen te maken. Je functioneert prima op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vijf maanden. Verlenging tot maximaal 36 maanden is mogelijk. 24 tot 40 uur per week. Startdatum: 1 augustus 2020. Tarief in overleg. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop en telefoon).
Katwijk - Voor de gemeente Katwijk zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). Samen met je collega’s zet je het personeelsbeleid van de gemeente stevig op de kaart. Sinds 1 januari werkt de gemeente volgens het directiemodel: weinig hiërarchische verhoudingen en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Je treedt op als adviseur cq. sparringpartner van clustermanagers en je zorgt voor passende antwoorden op HR-vraagstukken zoals ziekteverzuim, gesprekscyclus, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Gezocht wordt een adviseur (HBO - personeel & arbeid, HR, organisatiekunde of psychologie) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen zeven jaar bij de overheid. Je hebt ervaring met projectmatig werken en verandermanagement. Je beschikt over de volgende competenties: adviseren, overtuigingskracht, zelfstandigheid, verbinden en communicatief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drieënhalve maand (interim). Verlenging met twee keer een maand is mogelijk. Circa 22 uur per week (iig op dinsdag). Startdatum: 1 augustus 2020. Tarief in overleg. 'Bring your own device’ is van toepassing (laptop en telefoon). Reageren kan tot en met vrijdag 10 juli 12:00 uur.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. Voor het behalen van de ambities op het gebied van duurzaamheid is communicatie gericht op gedragsverandering van inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties nodig. Programma's zoals Klimaatneutraal, Circulair, Luchtkwaliteit, Aardgasvrij en Groen moeten ondersteund worden vanuit een samenhangende communicatiestrategie. Kanalen zoals Duurzaamo20 en Nieuwamsterdamsklimaat.nl moeten van content voorzien worden. Stakeholders zoals de haven en industrie, het MKB en de EU moeten betrokken worden. En thema's zoals zon, wind en een eigen duurzame organisatie moeten geprofileerd worden. Zodoende stel je communicatieplannen op en je voert deze uit. Ook laat je on- en offline middelen vervaardigen, schrijf/ redigeer je o.a. inter- en intranetteksten, bewonersbrieven, artikelen gemeentekrant en adviseer je over/ organiseer je activiteiten zoals bewoners- en participatiebijeenkomsten. En je zorgt voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie binnen het duurzaamheidsdossier. Je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van een content strategie, met stakeholdercommunicatie en met de inzet van social media bij complexe projecten en/of programma's. Met gemak initieer en onderhoud je samenwerkingsverbanden met adviseurs van aanverwante thema's/ organisatieonderdelen (in- en extern). Verder ben je enthousiast, pragmatisch, heb je humor en werk je head first en hands on. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vijf maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Startdatum: 1 augustus 2020. Tarief in overleg. Je werkt iig tot 1 september vanuit huis.
Driebergen - Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg. Het programma Verzuimaanpak is in het leven geroepen ter ondersteuning van de staande organisatie in het terugdringen van het arbeidsverzuim. Het programma Bijzondere Zorg heeft ten doel invulling te geven aan de diverse vormen van bijzondere zorg voor medewerkers die door een arbeidsongeval of beroepsziekte deze vormen van bijzondere zorg nodig hebben. In deze rol voer je zodoende de bestaande communicatiestrategie uit voor de middelgrote en eenheid overstijgende opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen en projecten. Je voert de plannen zelf uit en je houdt de regie op de uitwerking van de activiteiten of middelen. In voorkomende gevallen voer je het intakegesprek van het plan. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring, bij voorkeur opgedaan binnen de (Rijks)overheid in de afgelopen tien jaar. Bij voorkeur heb je ervaring als communicatieadviseur binnen programma's omtrent verzuimaanpak, bijzondere zorg of gelijkwaardig. Verder heb je ervaring met de intake van (complexe) communicatieopdrachten en het verhelderen van de achterliggende communicatievraag. Met gemak stel je de strategie op waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt. Verder draai je je hand niet om voor het geven van advies op en de uitvoering van communicatiestrategieën. Je behoudt goed de regie op de uitwerking van activiteiten inclusief de bijbehorende deadlines. Verder doe je proactief voorstellen t.b.v. het behalen van de (programma)-doelstellingen. Daarnaast heb je ervaring met het verzorgen van relatiebeheer binnen communicatie, coaching van- en bewustwording bij communicatiecontacten en je schakelt makkelijk van strategie naar de inzet van creatieve middelen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa vier maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. 24 uur per week. Starten rond 21 september 2020. Tarief in overleg.
Rotterdam - Voor het Politiedienstencentrum (PDC) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum. In deze rol til je de PDC-communicatie naar een hoger niveau. Naar gerichte, samenhangende, eerlijke, open en transparante communicatie t.b.v. het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de politieorganisatie. Je houdt je o.a. bezig met interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting. Werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld uitvoering geven aan de bestaande communicatiestrategie op bedrijfsvoering op de portefeuilles cultuur, leiderschap, vitaliteit en inclusie & diversiteit. Maar ook de intake van communicatieopdrachten en het verhelderen van de communicatievraag, communicatieadvies en -uitvoering van communicatiestrategieën, relatiebeheer en coaching horen bij jouw taken. Je werkt nauw samen met de afdeling Account en Advies. Gezocht wordt een adviseur (HBO - bij voorkeur Communicatie plus extra communicatiecertificaten) met minimaal vijf jaar ervaring. Bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein of binnen een grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisatie. Je hebt ervaring met de intake van (complexe) communicatieopdrachten, het verhelderen van de achterliggende vraag, advies geven en met het ontwikkelen van een aanpak van 1 vraagstuk voor meerdere doelgroepen. Met gemak stel je een strategie op waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt. Verder draai je je hand niet om voor het uitvoeren van de strategie en het voeren van de regie op de uitwerking van de activiteiten. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging is eventueel mogelijk. 36 uur per week. Starten rond 28 september 2020. Tarief in overleg.
Lelystad - Voor Waterschap Zuiderzeeland zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). De rode draad die door de functie heen loopt is het adviseren en ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van het HR beleid. De functie is breed: van strategie tot operatie. Van het actief delen van de visie tot de uitvoering van de dienstverlening. Er is een breed scala aan werkzaamheden op uiteenlopend niveau. De kern van die werkzaamheden zijn: het effectief en efficiënt uitvoeren van het beleid, het adviseren en ondersteunen van het management op alle HR aspecten, leveren van een bijdrage aan actieve kennisdeling (in- als extern), het kunnen inspelen op specifieke leerbehoeften en het definiëren van een programma hiervoor. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. Je hebt ervaring op het gebied van adviseren van management in primaire (uitvoerende) processen. Ook heb je ervaring in het HR werkveld op het gebied van veranderkunde. En bij voorkeur heb je ervaring op gebied van HR advies binnen een waterschap. Je werkt pragmatisch, je bent zelfstandig, je gebruikt humor en relativeringsvermogen in je werk, je hebt het hart op de tong en een hoog energieniveau, je schakelt makkelijk in/ tussen de verschillende niveaus en je haalt plezier uit het vinden van de juiste balans tussen organisatie en mens. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden (interim). Verlenging met twee keer vier maanden is mogelijk. 32 uur per week (iig vrijdag). Startdatum: 1 september 2020. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met 15 juli 2020 12:00 uur.
Gouda - Voor de gemeente Gouda zoekt Redactie & Co een contentspecialist. De gemeente Gouda werkt aan een nieuwe website voor haar inwoners. Hierbij wordt ook de content nauwkeurig onder de loep genomen en herschreven. De redactie kan hier hulp goed bij gebruiken. Je beoordeelt zodoende in deze rol de webteksten, je haalt informatie op bij de product- en processpecialisten en je herschrijft hiermee de teksten op B1-niveau. Ook plaats je jouw teksten in het nieuwe cms (WordPress). Je kunt de keuzes die je maakt bij het herschrijven van je teksten goed en helder met overtuigingskracht beargumenteren. Gezocht wordt een contentspecialist met minimaal drie tot vijf jaar ervaring, bij voorkeur opgedaan bij de overheid in de afgelopen tien jaar. Je hebt minimaal een jaar ervaring met het herschrijven van webcontent in de afgelopen vijf jaar. Ook heb je ervaring met het schrijven voor verschillende doelgroepen in de afgelopen vijf jaar en je hebt ervaring met het herstructureren van websites en contentmigratie. Je hebt kennis van SEO, webrichtlijnen en cms (bij voorkeur WordPress en Roxit). Daarnaast ben je politiek-bestuurlijk sensitief en je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Je beschikt over uitstekende schriftelijke en verbale kwaliteiten (B1-niveau). Verder ben je zelfstandig, nauwkeurig, proactief, een goede planner, resultaatgericht en je bent iemand die initiatief toont en meedenkt. En tenslotte is het van belang dat je CO2 uitstoot minimaliseert/ compenseert en dat je hele duidelijke affiniteit met die regio/ gemeente hebt. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van circa twee maanden op basis van detachering. ZZP-basis is helaas niet mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 24 augustus 2020. Salaris in overleg.
's-Hertogenbosch - Voor Noordoost Brabant Werkt zoekt Redactie & Co een corporate communicatieadviseur. Je zorgt ervoor dat (de content van) Noordoost Brabant Werkt goed zichtbaar is en gevonden wordt. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de organisatiestrategie en positionering naar corporate communicatieprojecten en -campagnes. Je ontwikkelt/ beheert communicatiemiddelen en -kanalen en je stelt een pakkende content-strategie op en voert deze uit. Je houdt zodoende de corporate website actueel, je zet (online) campagnes/ social media op, je maakt nieuwsbrieven, je bewaakt de huisstijl(spelregels) m.n. in projecten samen met de partnerorganisaties en je adviseert over contacten met de pers. En eventueel organiseer en/ of ondersteun je events waaronder tweejaarlijks het netwerkevent en de themabijeenkomsten. Gezocht wordt een adviseur (HBO - marketing/ communicatie) met minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van communicatie en marketing. Je hebt ervaring in het vertalen van een organisatiestrategie naar corporate communicatieprojecten en- campagnes en een pakkende content-strategie. Ook heb je ervaring met Google Analytics, CMS systemen, social media (campagnes), SEO/SEA en met infographics. Je hebt ervaring met werken in een complexe omgeving en/ of netwerkorganisatie. Je weet wat er speelt in de maatschappij en je kan dit vertalen naar een communicatiestrategie en -plannen. Je bent een netwerker en je weet wat er in de netwerkorganisatie leeft. Verder werk je zelfstandig en spreek je de taal van o.a. werkgevers, onderwijs en overheden. Verder ben je strategisch en tactisch ingesteld met een echte “hands on” mentaliteit. En tenslotte ben je altijd op zoek naar optimalisatie van impact, effect en bereik. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met twee keer twaalf maanden is mogelijk. 24-32 uur per week. Startdatum: 17 augustus 2020. Tarief in overleg.
Zwolle - Voor de provincie Overijssel zoekt Communcatie & Co een communicatieadviseur Stikstof. Je zorgt dat in de opstartfase bij de stikstofaanpak een passende communicatiestrategie/ -plan wordt opgezet, zowel op provinciaal (programma) niveau als per gebied -passend bij de politiek-bestuurlijke context, de diversiteit aan stakeholders en de dynamiek. Je stemt hiertoe af met de woordvoerder van de coördinerend portefeuillehouder, communicatieadviseurs van andere programma’s, de andere leden van het programmakernteam en mogelijk ook communicatieadviseurs van relevante stakeholders. Je coacht en spart met de (nog te werven) collega communicatieadviseur die na afloop van jouw opdracht (incl. evt. verlenging) zorgt voor het (laten) uitvoeren en waar nodig bijstellen van het communicatieplan. Gezocht wordt een adviseur (HBO communicatie) met minimaal tien jaar ervaring bij een overheidsorganisatie in de periode 2005 – 2020. Je hebt ervaring met het opstellen van een communicatiestrategie in een politiek-bestuurlijk gevoelige en complexe context, bij minimaal drie projecten / programma’s. Verder heb je ervaring in gebiedsprocessen/ programma’s die vanuit doelen i.p.v. te behalen resultaten gestuurd werden. Tenslotte beschik je over de volgende competenties: strategievorming, overtuigingskracht, verbinding, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en conceptuele flexibiliteit. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2021. Verlenging is mogelijk. 28 tot 36 uur. Startdatum: 3 augustus 2020. Tarief in overleg.
Den Haag - Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een ontwerper visuele communicatie. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van visuals die bijdragen aan de communicatie over VNG Realisatie en die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Hierbij dient de huisstijl van VNG Realisatie als uitgangspunt. Je adviseert over de inzet van visuals; zowel de keuze als de manier waarop. Je maakt de ontwerpen op basis van input van de inhoudsdeskundigen en communicatieadviseurs. Je houdt de uitingen actueel op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Verder houd je je bezig met het actief aanbrengen van en het zorgen voor samenhang in deze en andere communicatie-uitingen. En tenslotte ben je creatieve sparringpartner voor de communicatieadviseurs en inhoudelijke experts. Gezocht wordt een ontwerper (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring bij een vergelijkbare (overheids)organisatie. Ook heb je minimaal vijf jaar ervaring in het werkveld van de e-Overheid en met het werken in een team van communicatieadviseurs- en experts. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het vertalen van ingewikkelde materie (qua proces en inhoud) naar aansprekende simpele visuals (met name animaties en infographics). Tenslotte ben je resultaat- en klantgericht, omgevingsbewust, integer, zelfontwikkeld, proactief, empathisch en je kan goed samenwerken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging tot een maximale duur van 36 maanden is mogelijk (telkens met drie maanden). 10 uur per week. Startdatum: 1 juli 2020. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon). Tarief in overleg.
Utrecht - Voor Slachtofferhulp Nederland zoekt Marketing & Co een marketingspecialist (Mens als Maat) Sinds april 2019 is Slachtofferhulp Nederland van start gegaan met het programma Mens als Maat (MaM). In dit programma staat de emancipatie en de omgeving van het slachtoffer centraal. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de overall marketingstrategie en de ondersteuning hierbij van de verschillende teams binnen het programma. Je geeft advies over de invulling van de proposities en ontwikkelt deze en je geeft advies aan de programmadirecteur over de samenhang van de verschillende deelproposities. Daarnaast ontwikkel je de benodigde -campagnes en stuur je externe leveranciers/ bureaus aan. Ook draag je bij aan stakeholdermanagement (op strategisch niveau). Tenslotte woon je kwartaalplanningen, demo’s en reviews bij. Gezocht wordt een specialist (WO - marketing & communicatie) met minimaal zeven jaar ervaring als senior marketingspecialist. Ook heb je minimaal zeven jaar ervaring met het aansturen van creatieve bureaus voor het o.a. het laten uitvoeren van marketingcampagnes en positioneringsonderzoeken. Verder heb je minimaal vijf jaar ervaring in de non-profit sector, waarvan minimaal zes maanden in een organisatie met minimaal 1.000 medewerkers verspreid over meerdere locaties in Nederland. Ook heb je minimaal vijf proposities succesvol geïmplementeerd in de markt en je hebt in de afgelopen drie jaar minimaal zes maanden gewerkt als marketingspecialist in een programma met daarin verschillende teams die aan de realisatie van verschillende nieuwe proposities werkten. Bij voorkeur heb je twee jaar ervaring met het werken in een Agile omgeving en heb je ervaring met het werken met Lean Startup, customer journeys en design thinking. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Optie tot verlenging is mogelijk voor maximaal de duur van het project (verwachting 31-12-2021). Circa 28 uur per week. Uiterlijke startdatum: 1 juli 2020. Tarief in overleg.